Устав на ПП БРИГАДА

УСТАВ
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БРИГАДА
 
ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Политическа партия БРИГАДА е учредена в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.
(2) Седалището и адресът на управление на Политическа партия БРИГАДА е град София, п.к. 1415, кв. Драгалевци, ул. Захари Зограф № 57, ет. 2, ап. 12.
(3) Наименованието, седалището, адресът и данните за регистрация се поставят върху всички документи и издания на партията.
(4) Политическа Партия БРИГАДА се учредява за неопределен срок.
 
ГЛАВА II. СИМВОЛИ
Чл. 2.(1) Символите на Политическа партия БРИГАДА са емблема, знаме и печат.
(2) Емблемата представлява три стилизирани една върху друга длани (жълта, синя и зелена) и изображение на светлокафяво сърце, с поставена върху него светлокафява кучешка лапа, като всичките елементи образуват визуално един квадрат. Под това изображение е изписано наименованието БРИГАДА с несъразмерни букви в зелен контур. Всичко това на бял фон. (Приложение № 1)
(3) Знамето е бяло с правоъгълна форма, като централно е разположена емблемата (с наименованието БРИГАДА) (Приложение № 2).
Печатът на Партията е син и кръгъл. В средата е разположена емблемата на партията, като във вътрешен кръг е изписан надпис „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ *БРИГАДА*”. Във външния кръг в горната полудъга е надписа на съответния национален орган. (Приложение № 3).
(4) Печатът се поставя върху подписите на представляващите партията лица.
(6) Областните, общинските и местните органи имат същия печат и надпис, като в горната външна полудъга е изписана организацията, а в долната външна полудъга населеното място. (Приложение № 4).
 
ГЛАВА III. ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И НАЧИНИ НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 3.Политическа партия БРИГАДА се ръководи от следните принципи: справедливост, уважение и почтеност.
Чл. 4.(1) Основните цели на Политическа партия БРИГАДА са следните:
 1. Възвръщане на справедливостта, морала, уважението и достойнството на българина;
 2. Възобновяване на наследените ни българските традиции, дух и култура, дълбоко вкоренени в сърцето на всеки родолюбец;
 3. Създаване на справедлива и достойна среда за завръщане на емигриралите съотечественици;
 4. Недопускане на несправедливо публично унижаване, обиждане и накърняване достойнството на човека;
 5. Идентифициране на всички корупционни модели и паразитиращи монополи и справедливото им коригиране в полза на народа, чрез създаване на ясни и честни правила;
 6. Установяване на всички неизгодни действия и бездействия, накърнили националните ни интереси, богатства и териториално разположение, и справедливо пренасочване в полза на народа;
 7. Ревизиране и преустановяване на узаконени лоши практики при усвояването на Национални и Европейски средства и предоставяне на реални шансове на малките и средни фирми да участват активно и справедливо в тези процеси;
 8. Гарантиране на устойчива среда за заетост на безработни, чрез създаване на нови необходими частни и държавни производства и твърд ангажимент за заетост на безработни в проекти на изпълнителите на обществени поръчки;
 9. Олекотяване на финансовата тежест и лична свобода на финансовите потоци на населението от страна на банките и наблюдаващите силови държавни институции;
 10. Повишаване събираемостта на приходите от държавната администрация чрез дисциплиниране на системата и въвеждане на лична отговорност на всеки един държавен служител;
 11. Повишаване качеството на живот на пенсионерите, чрез достойно повишаване на пенсията за сметка на изградените лоши практики и утвърдените порочни бизнес модели и монополи;
 12. Активно подпомагане на животновъдите и производителите на земеделска продукция, чрез създаване на местни консултантски центрове във всяко населено място, с цел усвояване на евро средства и създаване на стопанства и от най-бедните хора;
 13. Възвръщане на уважението към българския учител и възпитател и превръщането им във „втори родител” на българските деца;
 14. Насърчаване раждаемостта на българските майки чрез въвеждане на достойни грижовни мерки;
 15. Подобряване на здравната система чрез поетапно модернизиране и въвеждане на достъпна среда;
 16. Изграждане на национална функционираща система за разрешаване проблема с уличните животни, чрез създаване на областни, общински и местни екипи за спешна помощ, клиники за спешен прием и лечение, достойни паркове за живот и уредени гробища. Установяване на ежедневно обслужвани центрове за изхранване и напояване на животните във всяко населено място;
 17. Даване на законодателна възможност на бизнеса и гражданите да разрешават своите спорове бързо и ефективно.
(2) Основните начини за постигане целите на Политическа партия БРИГАДА включват:
 1. Участие в законодателната и изпълнителната власт на регионално, национално и европейско ниво;
 2. Участие в избори и в политическия и обществен живот на страната;
 3.  Организиране на референдуми и допитвания;
 4. Използване на всички позволени от закона начини за формиране и отстояване на публични позиции, реализиране на обществени кампании, формиране и осъществяване на справедливи и ефективни управленски политики и решения в условия на обществен и политически диалог.

ГЛАВА IV. ЧЛЕНОВЕ, СИМПАТИЗАНТИ И ДИСКУСИОННИ КЛУБОВЕ
IV.1. ЧЛЕНОВЕ
Възникване на членство
Чл. 5.(1) Член на Политическа партия БРИГАДА може да бъде всеки пълнолетен гражданин с избирателни права, съгласно действащото българско законодателство, който споделя нейните принципи и цели, и приема и изпълнява Устава и програмните документи на партията.
(2) Членството в Политическа партия БРИГАДА е индивидуално и е израз на лична воля и желание. От членство са изключени лицата, които по закон нямат право да членуват в политическа партия или са членове на друга политическа партия.
(3) Приемането за член на Политическа партия БРИГАДА се извършва от Изпълнителния съвет, след подадена декларация за членство от кандидата по образец, утвърден от Изпълнителния съвет.
(4) С декларацията, подадена до Изпълнителния съвет, кандидатът декларира съответствието си с изискванията на чл. 11 от Закона за политическите партии, както и че приема Устава на партията и заложените в него принципи, цели, правила и всички програмни документи на партията.
(5) Членственото правоотношение възниква от момента на решението на Изпълнителния съвет за приемане на нов член.
(6) Изпълнителният съвет взема своето решение за приемане или отказ за приемане на член до 60 дни от датата на подаване на декларацията, като в този срок писмено уведомява кандидата чрез данните за кореспонденция, посочени в декларацията за членство за своето решение. Решението може да бъде изпратено по куриер или по имейл, посочен в декларацията за членство.
(7) Въз основа на решението за приемане на членство, новоприетият член се вписва в специално създаден регистър към Изпълнителния съвет.
(8) Учредителите на Политическа партия БРИГАДА са членове по право.
(9) По решение на Изпълнителния съвет, на всеки член на партията, може да бъде издавана членска книжка или удостоверение за членство, в която се отбелязва началната дата на възникване на членството и плащанията на членския внос.

Права и задължения на членовете
Чл. 6.(1) Всеки член на Политическа партия БРИГАДА има право:
 1. да изразява свободно своето мнение;
 2. да избира и да бъде избиран в органите на Политическа партия БРИГАДА по реда предвиден в настоящия устав;
 3. да участва в реализирането на граждански инициативи, инициирани и провеждани от структурите на партията;
 4. да избира и да бъде избиран като кандидат на Политическа партия БРИГАДА за президентски, парламентарни и местни избори, както и за избори за членове на Европейския парламент;
 5. да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност;
 6. да иска и да получава информация от органите на Политическа партия БРИГАДА, съобразно тяхната компетентност;
(2) Всеки член на Политическа партия БРИГАДА е длъжен:
 1. да работи за постигане на целите на Политическа партия БРИГАДА;
 2. да спазва Устава и програмните документи на Политическа партия БРИГАДА;
 3. да изпълнява решенията на висшестоящите органи на Политическа партия БРИГАДА;
 4. да плаща членски внос;
 5. с поведението си да пази престижа и доброто име на Политическа партия БРИГАДА.
Прекратяване на членство
Чл. 7.(1) Членството в Политическа партия БРИГАДА се прекратява:
 1. доброволно – с писмено заявление за напускане. Прекратяването е в сила от момента на подаването на заявлението до Изпълнителния съвет. Промяната се вписва незабавно в регистъра на партията;
 2. при отпадане – при констатиране от съответния партиен орган  на неплащане на членски внос за повече от една година и след отправена писмена покана за плащане на дължимия членски внос в едномесечен срок;
 3. с изключване – по решение на Изпълнителния съвет, при поведение или действия в нарушение на Устава, на политическите и нормативните актове на Политическа партия БРИГАДА, решенията на националните или местните органи на партията;
 4. при смърт или поставяне под запрещение;
 5. в други случаи, предвидени в закона.
(2) Решението за изключване на Изпълнителния съвет на Политическа партия БРИГАДА е окончателно и влиза в сила от момента на уведомяване на изключения член.
 
IV.2. СИМПАТИЗАНТИ И ДИСКУСИОННИ КЛУБОВЕ
Симпатизанти
Чл. 8.(1) Всеки пълнолетен гражданин с избирателни права, съгласно действащото българско законодателство, който споделя принципите на Политическа партия БРИГАДА и е готов да работи за осъществяване на нейните цели, но поради каквато и да било причина не желае или не може да е член на политическата партия, може да бъде регистриран като Симпатизант на Политическа партия БРИГАДА по ред, утвърден от Изпълнителния съвет.
(2) Всеки симпатизант на Политическа партия БРИГАДА може да спомага за реализиране дейностите на партията, да изразява свое мнение, да иска и да получава информация от териториалните структури за политиката и позициите на партията по актуални политически въпроси.
(3) Всеки симпатизант на Политическа партия БРИГАДА е длъжен да не работи срещу принципите и целите на партията и с поведението си да пази престижа и доброто и име.
(4) Симпатизантите нямат право да гласуват на партийни събирания.
(5) Симпатизантите са освободени от плащане на членски внос
 
Дискусионни клубове
Чл. 9.(1) По инициатива на членове и/или симпатизанти на Политическа партия БРИГАДА могат да се формират дискусионни клубове на доброволен принцип.
(2) Членове на дискусионните клубове могат да бъдат както членове и симпатизанти на Политическа партия БРИГАДА, така и всички други граждани с избирателни права по българското законодателство.
(3) Дискусионните клубове подпомагат дейността и инициативите на Политическа партия БРИГАДА, като формират и изразяват мнения и предложения по актуални политически въпроси, които подлежат на обсъждане от съответните национални и териториални органи на партията.
 
ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Видове органи
Чл. 10.(1) Органите на Политическа партия БРИГАДА са национални и териториални.
(2) В органите на Политическа партия БРИГАДА могат да участват само нейни членове.
Национални органи
Чл. 11.(1)Национални органи на Политическа партия БРИГАДА са:
 1. Национално събрание;
 2. Председател;
 3. Изпълнителен съвет;
 4. Контролен съвет.
 
Териториални структури и органи
Чл. 12.(1) Териториалната структура на Политическа партия БРИГАДА се изгражда на принципа и в съответствие с административното деление на страната, като включва:
 1. Местни клубове;
 2. Общински (районни) организации;
 3. Областни организации.
(2) Органи на Общинските (районните) организации са: Общинското събрание, Общинското ръководство, Общинският ръководител и Организационния секретар.
(3) Органи на Областните организации са Областното събрание и Областният координатор.
(4) В градовете с районно деление за изградените районни организации се прилагат правилата за общинските организации.
 
ГЛАВА VI. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
Национално събрание
Състав
Чл. 13. (1) Националното събрание е върховен орган на Политическа партия БРИГАДА.
(2) В Националното събрание участват:
 1. Председателят на Политическа партия БРИГАДА;
 2. Членовете на Изпълнителния съвет на Политическа партия БРИГАДА;
 3. Членовете на Контролния съвет на Политическа партия БРИГАДА;
 4. Областните координатори на Политическа партия БРИГАДА;
 5. Общинските ръководители на Политическа партия БРИГАДА;
 6. Народните представители от парламентарната група, избрани с листата на Политическа партия БРИГАДА;
 7. Кметовете на общини и председателите на общинските съвети, които са членове на Политическа партия БРИГАДА;
 8. Членовете на Европейския парламент, избрани от листата с кандидати на Политическа партия БРИГАДА.
Правомощия
Чл. 14.(1) Националното събрание:
 1. приема, изменя и допълва Устава на Политическа партия БРИГАДА и политическата програма;
 2. приема решения за политиката на партията;
 3. избира Председател на партията;
 4. избира, по предложение на Председателя, и останалите членове на Изпълнителния съвет, както и членовете на Контролния съвет на партията;
 5. освобождава членовете на Изпълнителния съвет, в това число и членовете на Изпълнителния съвет по право, както и членовете на Контролния съвет на партията. Когато освобождаването е по молба на член на един от двата органа, решението има сила от датата на заявлението;
 6. приема отчета на Изпълнителния и Контролния съвет на партията;
 7. взема решения за саморазпускане, прекратяване, сливане, вливане и разделяне на партията;
 8. приема процедурни правила за избор на органи на партията;
Свикване
Чл. 15.(1) Националното събрание се свиква най-малко веднъж на 5 (пет) години с решение на Изпълнителния съвет или по искане на най-малко 2/3 от областните събрания, отправено до Изпълнителния съвет. Когато искането е отправено от областните организации, Изпълнителният съвет трябва да свика Националното събрание в срок до 30 (тридесет) дни от датата на депозиране на искането.
(2) Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Националното събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата се публикува на интернет страницата на партията и поне в един национален ежедневник. Срокът от обявяването на поканата до провеждането на Националното събрание не може да бъде по-кратък от 30 (тридесет) дни.
Кворум и мнозинство
Чл. 16.(1) Националното събрание се председателства от Председателя на Политическа партия БРИГАДА. В случай, че Председателят на партията не може да присъства на Националното събрание по уважителни причини, същото се отлага с решение на Изпълнителния съвет и се насрочва ново Националното събрание по реда на чл. 15 от този Устав.
(2) Националното събрание може да се проведе под председателството и на член на Изпълнителния съвет на Политическа партия БРИГАДА, но само с изрично нотариално пълномощно, издадено от Председателя на партията.
(3) Националното събрание може да започне да заседава в насрочения час, ако са налице повече от половината от делегатите. 
(4) Решенията си Националното събрание приема с обикновено мнозинство, от повече от половината от присъстващите на събранието. Решенията по чл.14, ал. 1, т. 7 и чл. 40, ал. 2 се приемат c квалифицирано мнозинство от повече от две трети от общия числен състав на Националното събрание.
Председател
Избор
Чл. 17.(1) Председателят на Политическа партия БРИГАДА се избира от Националното събрание за срок от 5 (пет) години с обикновено мнозинство, едновременно с останалите членове на Изпълнителния съвет.
Правомощия
Чл. 18.(1) Председателят на Политическа партия БРИГАДА има следните правомощия:
 1. представлява Политическа партия БРИГАДА;
 2. координира изпълнението на решенията на Изпълнителния съвет и ръководи оперативно дейността му;
 3. Председателят на Политическа партия БРИГАДА е Председател на Националното събрание и на Изпълнителния съвет по право.
 4. свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет;
 5. открива, ръководи и закрива заседанията на Националното събрание;
 6. организира деловодството и партийната канцелария и осигурява достъп до архива на членове на партията;
 7. прави предложение за избор на членове на Изпълнителния съвет и Контролния съвет;
 8. формулира политическите позиции на политическата партия по текущи въпроси, възникнали между заседанията на Изпълнителния съвет, които изискват незабавна реакция;
 9. осъществява контактите на Политическа партия БРИГАДА с органите на държавната власт и управление, с органите на местно самоуправление, с други партии и организации в страната, както и осъществява международните контакти на Политическа партия БРИГАДА;
 10. упражнява други правомощия, предоставени му от закона, от този Устав или по решения на Националното събрание;
 11. назначава служителите в административната структура, съгласно утвърдено от Изпълнителния съвет щатно разписание и сключва договорите с тях;
 12. прави предложения за организиране и провеждането на вътрешнопартийни допитвания и референдуми;
 13. председателят може да бъде упълномощен за изпълнението и на други функции с решение на Националното събрание;
 14. председателят е упълномощен да представлява Партията пред трети лица по всички въпроси, както и по въпроси, за които е изрично упълномощен от Националното събрание;
Изпълнителен съвет
Състав
Чл. 19.(1) Изпълнителният съвет е постоянно действащият национален ръководен орган на Политическа партия БРИГАДА и се избира за срок от 5 (пет) години.
(2) Изпълнителният съвет се състои в състав от 3 (три) члена, както следва:
 1. Председател на Политическа партия БРИГАДА, който е член по право;
 2. Първи член;
 3. Втори член.
Правомощия
Чл. 20.(1) Изпълнителният съвет има следните правомощия:
 1. свиква заседания на Общинските и Областните събрания, както и Националното събрание;
 2. може да отлага заседания на всички структури и органи на Политическа партия БРИГАДА;
 3. осъществява оперативното политическо ръководство и координация на Политическа партия БРИГАДА върху дейността на всички организации и органи на политическата партия при изпълнение на националните задачи;
 4. координира връзките с медиите;
 5. изпълнява решенията на Националното събрание;
 6. приема други решения, възложени му в Устава, правилниците и решенията на Националното събрание;
 7. приема всички правилници, които са заложени в Устава, както и при възникване на необходимост приема допълнителни процедури, правила и механизми;
 8. приема решения по текущи въпроси в интерес на Политическа партия БРИГАДА;
 9. взема решения за сътрудничество с и членство в български и чуждестранни партии и/ или неправителствени организации;
 10. изготвя, приема и изпълнява бюджета на политическата партия;
 11. изслушва годишния доклад на Контролния съвет по приходите, разходите, имуществото на партията и изпълнението на бюджета;
 12. отчита дейността си пред Националното събрание, като представя отчет за цялостната дейност по време на мандата си;
 13. приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;
 14. приема писмени оставки от момента на депозирането им.
 15. приема членовете на Политическа партия БРИГАДА;
 16. изключва членове на Политическа партия БРИГАДА;
 17. определя и утвърждава областните координатори, областните секретари, общинските ръководители и организационните секретари, председателите и секретарите на местните организации, ръководствата на други организации в Политическа партия БРИГАДА, както и координационни звена на териториалните структури и градовете с районно деление;
 18. освобождава областни координатори, областните секретари, общинските ръководители и организационните секретари, председателите и секретарите на местните организации, ръководствата и на други организации в Политическа партия БРИГАДА, както и координационни звена на териториалните структури и градовете с районно деление, при неспазване решенията на Националното събрание и/или на Изпълнителния съвет, несправяне с работата или по други причини, които по преценка на Изпълнителния съвет са основание за отстраняване от длъжност, и може да назначава на тяхно място временно изпълняващи, до определяне и утвърждаване от Изпълнителния съвет на постоянно заемащ освободената позиция;
 19. приема решения за критериите и процедурите за издигане на кандидати и определя кандидатите на Политическа партия БРИГАДА за народни представители, общински съветници, кметове, евродепутати, президент и вицепрезидент, както и кандидатите за ръководни, координационни и контролни длъжности;
 20. определя предизборната стратегия, парламентарната и местна дейност на Политическа партия БРИГАДА;
 21. определя стратегията на парламентарната дейност на партията;
 22. изработва правила за финансовата и административната дейност и за организиране на предизборни кампании;
 23. организира участието на Политическа партия БРИГАДА в провеждането на избори за всички органи на власт на територията на Република България и за членове на Европейския парламент, и определя членове на Национален предизборен щаб;
 24. приема решение за участие в избори и за участие в коалиции;
 25. взема решение за провеждане на вътрешнопартийно допитване или референдум;
 26. определя с решение Правилата за събиране и отчитане на Членския внос на членовете, както и размера на членския внос и встъпителната вноска;
 27. организира събирането, отчитането и разходването на средствата от членския внос, даренията и другите разрешени от закона източници на финансиране на Партията, като определя лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на Партията по силата на чл. 30 от ЗПП;
 28. създава временни и постоянни експертни групи, утвърждава състава им и правилата за дейността им;
 29. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на партията;
 30. приема решения за осъществяване на съвместна дейност с неправителствени организации;
 31. обсъжда и приема решения по въпроси от идейно-политически характер, които не са от изключителната компетентност на Националното събрание;
 32. приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;
 33. организира и води задължителните регистри, предвидени в ЗПП и устава;
 34. приема правила за своята работа и разпределение на функциите между своите членове.
Свикване, кворум и мнозинство
Чл. 21.(1) Заседанията на Изпълнителния съвет се свикват най-малко веднъж на три месеца:
 1. от Председателя на Политическа партия БРИГАДА;
 2. по искане на останалите членове от списъчния му състав.
(2) Изпълнителният съвет заседава при кворум от 3 (трима) членове от списъчния си състав и приема решения с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите членове;
(3) Председателят на партията е и Председател на Изпълнителният съвет по право.
(4) За всяко заседание се води и съставя протокол, подписан от присъствалите членове на заседанието.
Контролен съвет
Състав
Чл. 22.(1) Контролният съвет е контролен орган на Политическа партия БРИГАДА.
(2) Контролният съвет се състои от 3 (трима) членове, избрани от Националното събрание.
(3) Членовете на Контролния съвет се избират за срок от 5 (пет) години.
(4) Членовете на Контролния съвет избират от своя състав председател.
(5) За членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани само членове на Политическа партия БРИГАДА.
Правомощия
Чл. 23.(1) Контролният съвет има следните правомощия:
 1. следи за спазването на Устава, Програмните документи и правилниците на Политическа партия БРИГАДА, както и за изпълнението на решенията на органите на Политическа партия БРИГАДА;
 2. контролира изпълнението на бюджета на Политическа партия БРИГАДА;
 3. ревизира финансово счетоводната дейност на органите на Политическа партия БРИГАДА;
 4. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни жалби и нарушения в 3 (три) месечен срок;
 5. изготвя Правилник за дейността на контролните органи на Политическа партия БРИГАДА;
 6. веднъж седмично изготвя доклад за дейността си пред Изпълнителния съвет и представя отчет пред Националното събрание.
(2) Председателят на Контролния съвет:
 1. ръководи заседанията на Контролния съвет и координира дейността му;
 2. следи за спазването на Устава, правилниците и вътрешните документи на Партията;
 3. следи за изпълнението на решенията на Националното събрание и Изпълнителния съвет на Партията;
 4. годишно проверява приходите и разходите, както и състоянието на имуществото на Партията и изготвя доклад;
 5. контролира воденето на регистрите и деловодната работа на партийните органи.
Свикване, кворум и мнозинство
Чл. 24. (1) Контролен съвет се свиква от Председателя и от всеки един от членовете му.
(2) Контролният съвет заседава при кворум от 3 (трима) членове от списъчния си състав и приема решения с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите членове;
(3) Контролният съвет провежда своите заседания четири пъти месечно;
 
ГЛАВА VII. ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ
Местен клуб
Чл. 25.(1) Местният клуб е структурна единица на общинската (районната) организация. Учредява се по инициатива на не по-малко от 2 (двама) членове на Политическа партия БРИГАДА с решение на Изпълнителния съвет и се регистрира в регистър към Изпълнителния съвет.
(2) Изпълнителният съвет определя и утвърждава Председателя и секретаря на местния клуб.
(3) На територията на една избирателна секция може да има само един местен клуб.
(4) Местният клуб провежда отчетно събрание поне веднъж годишно.
(5) Местният клуб провежда събрания по своя инициатива или по решение на висшестоящ партиен орган и организира изпълнението на решенията на висшестоящите партийни органи.

Общинска организация
Чл. 26. (1) Общинската организация се състои от всички членове на територията на една община, а в градовете с районно деление, от членовете на партията на територията на един район.
(2) На територията на една община (район) може да има само една общинска организация.
(3) Общинската организация се утвърждава от Изпълнителния съвет и се регистрира в регистър към него.
(4) Висш орган на Общинската организация е Общинското събрание, което се състои от всички членове на Общинската организация. Свиква се най-малко веднъж на 6 месеца по решение на Изпълнителния съвет. Може да се свика поотделно и от Областния координатор, Общинското ръководство, Общинския ръководител или по искане на 1/3 от членовете на общинската организация.
(5) Когато членовете на организацията са повече от 20 (двадесет), общинското събрание се провежда с делегати, избрани по норми за представителство, утвърдени от Изпълнителната комисия.
(6) В Общинското събрание участват по право:
 1. Народните представители, членовете на Европейския парламент, Министрите, областният управител и областния координатор, членове на Общинската организация на Политическа партия БРИГАДА;
 2. Общинското ръководство, в т.ч. Общинският ръководител и организационен секретар;
 3. Общинските съветници и председателят на Общинския съвет, които са членове на Политическа партия БРИГАДА;
 4. Кметът на общината (района) и кметове на кметства, членове на Политическа партия БРИГАДА;
Чл. 27.Общинският ръководител уведомява членовете за времето, мястото и дневния ред на събранието най - малко 7 дни преди началото му.
Чл. 28.(1) Общинското събрание:
 1. Определя основните насоки за работа на общинската организация;
 2. Изпълнява политическата програма на Политическа партия БРИГАДА
 3. Избира между своите членове кандидатури за общинско ръководство по численост и ред, определен от Изпълнителния съвет. От състава им номинира кандидатури за общински ръководител и за организационен секретар. Изпълнителният съвет утвърждава общинския ръководител и организационния секретар;
 4. Предлага за утвърждаване от Изпълнителния съвет кандидатите за изборни длъжности в местната власт, издигнати по ред, определен от Изпълнителната комисия;
 5. Избира представители в Областното събрание;
 6. Приема становища по въпроси от местен характер;
Чл. 29.(1) Общинското събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.
(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.
Чл. 30.(1) Общинското ръководство:
 1. Осъществява целите и политиката на Политическа партия БРИГАДА на територията на общината (района);
 2. Отговаря за изпълнението на решенията на общинското събрание, областното събрание и националните партийни органи;
 3. Координира и информира членовете и симпатизантите за следваната политика;
 4. Организира провеждането на предизборната кампания на територията на общината (района);
 5. Изпълнява и други функции, възложени му от Националните органи.
(3) Мандатът на Общинското ръководство, Общинския ръководител и организационния секретар е 5 (пет) години.
Чл. 31.(1) Общинският ръководител:
 1. Представлява Политическа партия БРИГАДА на общинско ниво;
 2. Ръководи дейността на общинското ръководство и общинското събрание;
 3. Организира и отговаря за изпълнението на решенията на общинското събрание и националните партийни органи;
 4. Координира и подпомага дейността на местните клубове;
 5. Изпълнява и други функции, възложени му от националните органи.
(2) Организационният секретар:
 1. Подпомага общинския ръководител при изпълнение на функциите му;
 2. Поддържа регистър на членовете, местните клубове и симпатизантите;
 3. Отговаря за цялостната документация на общинската организация.
Областна организация
Чл. 32. (1) Областната организация включва всички общински организации на територията на една област.
(2) На територията на областта може да има само една областна организация.
Чл. 33.(1) Областното събрание се състои от:
 1. Областният координатор;
 2. Народните представители, членовете на Европейския парламент, Министрите и областният управител, членове на Общинска организация на Политическа партия БРИГАДА на територията на областта;
 3. Общинските ръководители и организационни секретари;
 4. Кметовете на общини (райони) на територията на областта, членове на Политическа партия БРИГАДА;
(2) В областното събрание могат да участват представители на всяка община, избрани от Общинското събрание, по ред, определен от Изпълнителния съвет.
(3) Областното събрание се свиква най-малко веднъж на 3 (три) месеца.
Права и задължения
Чл. 34.(1) Областното събрание:
 1. Подпомага осъществяването на целите и политиката на Политическа партия БРИГАДА на територията на областта;
 2. Разработва стратегия и политика за развитие на областта;
 3. Организира провеждането на предизборната кампания на територията на областта;
(2) Областното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове.
Решенията се взимат с обикновено мнозинство.
Чл. 35. Областен координатор:
(1) Областният координатор се определя и утвърждава с решение на Изпълнителния съвет.
(2) Не може да бъде областен координатор лице, което е избрано за общински ръководител или организационен секретар;
(3) Областният координатор:
 1. Представлява Политическа партия БРИГАДА на областно ниво;
 2. Ръководи дейността на Областното събрание;
 3. Организира и ръководи изпълнението на решенията на областното събрание и националните партийни органи;
 4. Координира и подпомага дейността на общинските организации;
 5. Изпълнява и други функции, възложени му от Изпълнителния съвет.
(4) С решение на Изпълнителния съвет се определя областен секретар, който подпомага областния координатор при изпълнение на правомощията му.
 
ГЛАВА VIII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Източници
Чл. 36. Дейността на Политическа партия БРИГАДA се финансира от собствени приходи и чрез държавна субсидия в съответствие с правилата и ограниченията, предвидени в закона.
Собствени приходи
Чл. 37.(1) Собствените приходи на Политическа партия БРИГАДА се приходите от:
 1. членски внос;
 2. дарения и завещания, позволени от закона;
 3. собствени недвижими имоти;
 4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на разпоредбите на ЗПП;
 5. заеми от банки в допустими от закона размери;
 6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание и други дейности, позволени от закона.
(2) Политическа партия БРИГАДА може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи (държавна субсидия и приходи по смисъла на по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 от чл. 23 на ЗПП) за предходната календарна година.
(3) Непаричните приходи по чл. 23, ал. 1 от ЗПП се оценяват по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за счетоводството.
(4) Държавната субсидия се усвоява и разходва съгласно българското законодателство.
(5) Финансовият контрол на приходите и разходите на Политическа партия БРИГАДА се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред.
(6) Членският внос е  в размер на 20 лева на месец за членовете на Националното събрание, 5 лева на месец за работещи и 2 лева на месец за неработещи, ученици навършили 18 години, студенти, пенсионери и хора в неравностойно положение. Начинът на плащане може да бъде платен в брой във всяка партийна структура на Политическа партия БРИГАДА или по банков път по специално обявена банкова сметка на интернет страницата на партията. Срокът за плащане е до 10-то число следващо месеца, за който следва да се плати членския внос. Членският внос може да бъде платен общо и до изтичане на една година, но не повече, тъй като съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Устава, членството може да бъде прекратено в едномесечен срок след неплащане на членски внос повече от една година.

 
ГЛАВА IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 38.(1) Политическа партия БРИГАДА прекратява дейността си при:
 1. решение за сливане или вливане в друга политическа партия;
 2. решение за разделяне на две или повече политически партии;
 3. решение за саморазпускане;
 4. разпускане с решение на Софийски градски съд;
 5. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
(2) Решението за прекратяване на дейността се взема с 2/3 мнозинство от Националното събрание на партията.
 
ГЛАВА X. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
Раздел I. 
Чл. 39.(1) Мандатът на всяка изборна длъжност може да бъде прекратен предсрочно:
 1. доброволно, чрез подаване на писмена оставка;
 2. при смърт;
 3. с изключване от членство в партията;
 4. с освобождаване.
Чл. 40.(1) Писмената оставка от Председателя на Политическа партия Бригада, се подава до Националното събрание, чрез Изпълнителния съвет на Политическа партия Бригада.
(2)  Предсрочното прекратяване на мандата на Председателя на Политическа партия Бригада, с изключение на хипотезата предвидена в чл. 39, ал. 1, т. 2, се извършва от Националното събрание c квалифицирано мнозинство от повече от две трети от общия числен състав на Националното събрание.
(3)  Писмената оставка от членовете на Изпълнителния съвет, от Председателя и членовете на Контролния съвет, от областните координатори и секретари, от общинските ръководители и организационни секретари, от председателите на местните клубове и на всички останали членове, заемащи ръководни, контролни или организационни функции, се подава до Изпълнителния съвет на Политическа партия Бригада.
(4)  Със свое решение Изпълнителният съвет приема оставката, от момента на депозирането и.
(5)  Освобождаването от ръководна длъжност се извършва с решение на Изпълнителния съвет, при отказ за изпълнение на решенията на по-висшестоящ орган или при системно неизпълняване на задълженията си.
(6)  При предсрочно прекратен мандат на Председателят на Политическа партия БРИГАДА, с изключение на хипотезата предвидена в чл. 39, ал. 1, т. 2, същият продължава да изпълнява задълженията си до свикване на Националното събрание, съгласно разпоредбите на чл. 15.
(7)  При предсрочно прекратен мандат на Председателят на Политическа партия БРИГАДА, при наличие на хипотезата предвидена в чл. 39, ал. 1, т. 2, временно изпълняващ длъжността е Първият член на Изпълнителния съвет. При отказ на Първия член на Изпълнителния съвет да заеме длъжността, временно изпълняващ Председател на Политическа партия БРИГАДА е Вторият член. Временно изпълняващият Председател на Политическа партия БРИГАДА има всички права и задължения по този устав до момента на свикване на Национално събрание и избиране на нов Председател. До този момент решенията на Изпълнителния съвет се вземат с единодушие от 2 (два) гласа.
(8)  При предсрочно прекратен мандат на Първият или Вторият член на Изпълнителния съвет на Политическа партия БРИГАДА, в 3 (три) дневен срок, с единодушие от 2 (два) гласа, Председателят на партията и постоянният член, определят временно изпълняваш член на Изпълнителния съвет от членовете на партията. Временно изпълняващият член на Изпълнителния съвет има всички права и задължения по този устав, до момента на свикване на Национално събрание и избиране на нов член. Временно избраният член има право на глас в Изпълнителния съвет.
(9)  При предсрочно прекратен мандат на член на Контролния съвет на партията, в 3 (три) дневен срок, при кворум съгласно чл. 21, ал. 2 от този Устав, Изпълнителният съвет определя и утвърждава временно изпълняващ член на Контролния съвет до момента на свикване на Национално събрание, на което ще бъде избиран нов постоянен  член на Контролния съвет. Временно изпълняващият  член на Контролния съвет има всички права и задължения по този устав, до момента на свикване на Национално събрание и избиране на постоянен член. Временно избраният член има право на глас в Контролния съвет.
(10) При предсрочно прекратен мандат на областен координатор или секретар, общински ръководител, организационен секретар, председател и секретар на местен клуб, и на всички останали членове, заемащи ръководни, контролни или организационни функции в структурите на Политическа партия Бригада, Изпълнителният съвет на партията, в 3 (три) дневен срок, при кворум съгласно чл. 21, ал. 2 от този Устав, определя и утвърждава временно изпълняващи длъжността, до определяне и утвърждаване от Изпълнителния съвет на постоянно заемащ освободената длъжност.
 
ГЛАВА XI. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА
Чл. 41. За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за политическите партии, както и всички останали действащи законови разпоредби, приложими към дейността и съществуването на политическите партии в Република България.
Чл. 42. В случай, че разпоредби на Устава противоречат на закона, те се заместват по право от императивните му норми.
 
ГЛАВА XII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Предвидените в този устав правилници се приемат в срок до три месеца от регистрацията на Политическа партия БРИГАДА в Софийски градски съд.
§ 2. Първият Изпълнителен съвет се избира от Учредителното събрание в състав от Председател на Политическа партия БРИГАДА, Първи член и Втори член.
§ 3. Този Устав е приет от Учредителното събрание на Политическа партия БРИГАДА, проведено на 25.10.2020 г.

Председател на Учредителното събрание на ПП Бригада:
Юрий Славейков Дудински
Секретар-протоколчик на УС на ПП Бригада:
Симона Димитрова Милева
Председател на ПП Бригада:
Арбен Ефремов Хавальов