СТАНИ ЧЛЕН

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

/по  чл. 5, ал.3 и  ал.4 от Устава на Политическа партия БРИГАДА/ образец, утвърден от Изпълнителния съвет  на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БРИГАДА
(Това е електронна декларация. Ако желаете да попълните такава на хартия, изтеглете декларацията, попълнете я и донесете декларацията в нашия офис или я изпратете по пощата.)

Изразявам личната си воля да членувам в Политическа Партия БРИГАДА като декларирам, че:

1.    Съм български гражданин.
2.    Навършил съм 18 години и имам избирателни права.
3.    Приемам устава на Политическа партия БРИГАДА и заложените в него принципи, цели, правила и всички програмни документи на партията.
4.    Не членувам в друга политическа партия.
5.    Не съм военнослужещ .
6.    Не съм служител в областта на вътрешната сигурност и обществен ред.
7.    Не съм следовател, прокурор или съдия.
8.    Не съм служител в дипломатическа служба.
9.   Не съм лице, на което със специален закон му е забранено членство в политическа партия.
10.  Давам изричното си съгласие, предоставените с настоящата Декларация лични данни да бъдат обработвани и администрирани от Политическа партия БРИГАДА за целите на партията, съгласно Закона за защита на лични данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

Данните от тази декларация се обработват на основание на Закона за политическите партии